Kursy języka migowego

27 grudnia, 2012

Fundacja PZG organizuje kursy w zakresie systemu językowo-migowego na poziomie elementarnym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym na terenie całego Podkarpacia. Każdy poziom obejmuje 60 godzin dydaktycznych jest zakończony egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenia Polskiego Związku Głuchych.
Zajęcia odbywają się w grupach 8-14 osobowych. Tryb pracy uzgadniany jest z poszczególną grupą.
Koszt kursu dla jednej osoby na jednym poziomie wynosi 500 zł. Istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu grup.
Fundacja PZG na zlecenie może również zorganizować kursy i szkolenia w zakresie języka migowego dostosowane do specyfiki i potrzeb dowolnej grupy. Z oferty kursów języka migowego mogą skorzystać szczególnie osoby z uszkodzonym słuchem, członkowie ich rodzin oraz osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami niesłyszącymi.
W tym celu można starać się o dofinansowanie udziału w kursie z środków PFRON. Szczegóły na stronie www PFRON